Obchodní podmínky

Všeobecné, organizační a storno podmínky vzdelavani20.cz ve smyslu § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

 1. Organizátor vzdělávacích akcí a workshopů: Firma 2.0, IČ: 29210372, zapsaná u Městského soudu v Praze (dále jen Organizátor) organizuje vzdělávací kurzy, pracovní workshopy a další vzdělávací služby v oblasti online marketingu. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem kurzů nebo workshopu (dále jen Účastník) a jsou pro obě strany závazné.

 2. Přihlášení: Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem kurzu nebo workshopu vzniká odesláním závazné přihlášky na kurz nebo workshop účastníkem.

 3. Platba:

  1. Platbu za kurz nebo workshop je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet vedený u Fio banka, a.s., č.ú.: 2600065018/2010

  2. Kurz nebo workshop je nutné uhradit do 7 dní od odeslání závazné přihlášky. Při odeslání závazné přihlášky 7 dní před začátkem kurzu nebo workshopu je nutné platbu uhradit do tří dnů od odeslání přihlášky nebo platební kartou. Platba za kurz nebo workshop musí být uhrazena nejpozději v den začátku kurzu nebo workshopu.

 4. Storno podmínky: Podmínky pro storno kurzu nebo workshopu jsou následující:

  1. Písemné storno v den konání kurzu nebo workshopu: Storno poplatek v plné výši ceny kurzu nebo workshopu.

  2. Písemné storno kurzu tři dny a méně před dnem konání kurzu: Storno poplatek ve výší 80% ceny kurzu nebo workshopu.

  3. Písemné storno kurzu sedm až tři dny před dnem konání kurzu: Storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu nebo workshopu.

 5. Organizační změny:

  1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v kurzech nebo workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu kurzu, změna místa konání, změna učebny, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům kurzu nebo workshopu oznámeny emailem, telefonicky nebo sms zprávou.

  2. Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat kurz nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání kurzu nebo workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný kurz nebo workshop v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazené kurzovné.

  3. Organizátor může z důvodu naplnění kapacit kurzu nebo workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem, b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet organizátora a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet organizátora.

 6. Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku: Organizátor neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání kurzu nebo workshopu. Je na odpovědnosti účastníka kurzu nebo workshopu, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.

 7. Ochrana osobních údajů:

  1. Účastník odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které poskytl organizátorovi za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje organizátorovi na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

 8. Práva a povinnosti

  1. Účastník odesláním závazné přihlášky rovněž dává souhlas organizátorovi, že při vzdělávacích kurzech a workshopech bude komunikovat a spolupracovat i v případě, že bude přítomen nějaký jiný účastník ze stejného oboru.

  2. Uzavřením kupní smlouvy účastník přijímá, že jakékoliv použití informací ze vzdělávacího kurzu nebo workshopu a z materiálů s touto akcí související a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. Při účasti na vzdělávacím kurzu nebo workshopu a v materiálech s tím souvisejících může účastník najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

  3. Pokud účastník na vzdělávacím kurzu/semináři nebo workshopu věnuje organizátorovi referenci, tak se tím také rozumí, že tuto referenci může organizátor zveřejnit na veřejně dostupných místech a také na internetu.

 9. Garance vrácení peněz u praktického 3 denního workshopu

  1. Účastník má právo na vrácení peněz pokud nebude spokojený s obsahem nebo provedením vzdělávací akce nebo workshopu. Na konci prvního dne může účastník nahlásit organizátorovi, že není spokojen a peníze budou účastníkovi vráceny na bankovní účet do 15 pracovních dní. Společně s tímto by měl účastník ve stejný den odeslat email organizátorovi s informací, že není spokojen a že žádá o vrácení peněz.

  2. Tím, že účastník uplatní své právo na vrácení peněz, tak bude účastníkovi znemožněn přístup na další dva vzdělávací dny, ani nebude mít právo na další vzdělávací materiály a podporu spojenou s celou vzdělávací akcí.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2013.